Opera Omnia

 

Editorial de l’autor

Cap dels escrits que tinc l’honor i la responsabilitat de presentar no ha nascut d’una simple especulació, sinó que tots són més aviat autobiogràfics, és a dir, inspirats en una vida i en una praxi, i és tan sols posteriorment que han estat plasmats per escrit.

Aquesta Opera Omnia comprèn un lapse de prop de setanta anys, en els quals m’he dedicat a aprofundir el sentit d’una vida humana més justa i plena. No he viscut per escriure, però he escrit per viure d’una manera més conscient i per ajudar els meus germans amb pensaments sorgits no tant de la meva ment, sinó d’una Font superior que bé pot anomenar-se Esperit —tot i que no pretenc que els meus escrits siguin «inspirats». No crec que siguem mònades isolades, sinó que cadasacú de nosaltres és un microcosmos que reflecteix i influeix sobre el macrocosmos de tota la realitat —tal com han cregut la major part de les cultures parlant del Cos de ?iva, de la comunió dels sants, del Cos místic, del karman, etc.

La decisió de publicar el recull d’aquests escrits ha estat més aviat soferta, i ha hagut de superar més d’una vegada la «temptació» de renunciar-hi perquè, si per una banda estic convençut d’allò que deien els llatins («scripta manent»), de l’altra crec que, en última instància, el que realment compta és viure la Vida, tant que els grans mestres no han escrit res —com comenta Tomàs d’Aquino a la Summa, citant Pitàgores i Sòcrates (i ometent Buddha perquè no el coneixia).

Nel mezzo del capvespre di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita, perquè havia perdut totes les certeses.

És, sens dubte, un mèrit de Sante Bagnoli i de la seva casa editorial Jaca Book la iniciativa de publicar aquesta Opera Omnia, i l’hi estic molt agraït.

Aquesta Opera Omnia comprèn pràcticament tots els llibres, encara que alguns capítols han estat inserits en volums diversos segons la temàtica. S’hi han afegit nombrosos articles que complementen el meu pensament, mentre que s’hi han omès articles ocasionals i gairebé totes les entrevistes.

Voldria fer algunes consideracions vàlides per a tots els volums:
pel que fa a les citacions, hem preferit remetre’ns a les obres publicades precedentment seguint l’esquema general de les meves publicacions;
la selecció no s’ha fet en funció de la cronologia sinó de la temàtica, cosa que explica que l’estil pugui resultar, en ocasions, força divers;
encara que cada publicació aspira a ser un tot que se sosté per ell mateix, i per tant alguns pensaments retornen més d’un cop perquè són necessaris per a la comprensió del text, hem decidit eliminar repeticions innecessàries;
el fet que els editors prefereixin que l’Opera Omnia sigui organitzada pel mateix autor encara en vida té evidentment molts aspectes positius. Si l’autor continua viu no podrà resistir, però, la temptació d’introduir-hi modificacions, correccions o, simplement, afegits als seus escrits originals.

Agraeixo als diversos traductors que han traduït de les diverses llengües en què he escrit, en l’esperit d’aquella multiculturalitat que veig cada cop més important en un món on les cultures s’enriqueixen l’una a l’altra, a condició que no perdin la seva especificitat.

És un deure de part meva recordar també les nombroses persones que al llarg dels anys han estat al meu costat donant-me suport en l’àrdua tasca de donar forma als meus pensaments. Agraeixo també aquells que han traduït de les diverses llengües en què m’ha tocat d’escriure en l’esperit d’aquella multiculturalitat que considero com més va més important en un món on les cultures es troben enriquint-se les unes a les altres, amb la condició de no perdre la pròpia especificitat.

El meu reconeixement particular s’adreça a més a Milena Carrara Pavan, a la qual he confiat la cura de la publicació de tots els meus escrits.

Finalment, vull expressar el meu agraïment a Ignasi Moreta i Inês Castel-Branco, editors de Fragmenta, per la iniciativa de fer possible l’edició catalana d’aquesta Opera Omnia, i a Jordi Pigem per la tasca de coordinar-la.

Raimon Panikkar

*Pla de l'Opera Omnia

*Presentació

Raimon Panikkar

el sitio oficial

" Escriure és, per a mi, vida intel.lectual
i experiència espiritual ... em permet profunditzar
el misteri de la realitat."